POLITYKA PRYWATNOŚCI

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest CodeARM sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul.  Senatorskiej 31 (93-192 Łódź) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000939298, posiadająca numer NIP: 7292741912 oraz numer REGON: 520709581 (dalej: „Administrator” lub „CodeARM”).

DEFINICJE.

 1. Dane osobowe - informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można na podstawie tych informacji bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować. Do danych osobowych zaliczają się między innymi imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikator internetowy oraz jeden bądź kilka czynników specyficznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości osoby.

2. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Serwis – strona internetowa prowadzony przez CodeARM pod adresem

5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU.

Administrator Serwisu gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkownika, które są niezbędne do świadczenia usług oferowanych przez Serwis, a także rejestruje informacje dotyczące aktywności Użytkownika w ramach Serwisu przestrzegając przepisów RODO oraz pozostałych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Poniżej znajduje się szczegółowy opis zasad i celów przetwarzania danych osobowych, które są zbierane w trakcie korzystania z Serwisu przez Użytkownika.


CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE.

Serwis
Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe użytkowników w tym adresy IP, imię, nazwisko, adres e-mail, pliki cookies, w następujących celach:

 1. świadczenia usług cyfrowych, które obejmują udostępnianie użytkownikom treści zgromadzonych w Serwisie, przetwarzanie danych w tym celu jest konieczne do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ).
 1. prowadzenia analiz aktywności i preferencji użytkowników, co pozwala na udoskonalanie funkcjonalności i oferowanych usług, oraz w celu analizy statystyk korzystania ze Strony ( zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 1. ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, przetwarzanie danych jest oparte na prawnie uzasadnionym interesie Administratora w ochronie jego praw (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. zapewnienia właściwego funkcjonowania technicznego naszych Stron Internetowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  
 1. marketingowych, które mogą przyjmować różne formy:

 1. Prezentacja użytkownikom reklam kontekstowych, które nie są dostosowane do ich indywidualnych preferencji.
 1. Pokazywanie użytkownikom reklam behawioralnych, dopasowanych do ich zainteresowań.
 1. Wysyłka materiałów marketingowych przez e-mail, na przykład newsletterów.

Użytkownik korzystający z usług, produktów i narzędzi udostępnionych w ramach Serwisu potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Polityki i, jednocześnie wyrażając zgodę (jeśli zachodzi taka potrzeba) na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z tymi postanowieniami poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów zamieszczonych w Serwisie (treści checkboxów określają cel w jakim będą wykorzystywane podane dane osobowe).

Działania użytkowników w ramach Serwisu, w tym ich dane osobowe, są zapisywane w logach systemowych. Informacje gromadzone w logach są wykorzystywane głównie do celów związanych z dostarczaniem usług. Ponadto, Administrator wykorzystuje te dane do celów technicznych i administracyjnych, a także do analizy i statystyki. W tym przypadku, przetwarzanie danych opiera się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


Formularz kontaktowy

Administrator przetwarza dane osobowe podane przez użytkowników w formularzu kontaktowym, włączając imię, nazwisko, telefon, e-mail, pliki cookies, adres IP i inne identyfikatory, w celach:

 1. identyfikacji nadawcy i obsługi zapytań skierowanych do Administratora - ze względu na potrzebę korespondencji związanej z działalnością gospodarczą Administratora oraz udzielania odpowiedzi na zapytania (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. świadczenia usług drogą elektronicznych (W przypadku wyrażenia zgody takiej zgody), które obejmują dostarczanie informacji handlowych drogą elektroniczną - prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. prezentowania ofert marketingu bezpośredniego za pomocą telefonu - prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. prowadzenia analiz i statystyk. Przetwarzanie danych w tym zakresie służy do analizowania aktywności użytkowników i ich preferencji, co pozwala na ulepszanie funkcjonalności i usług. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - ochrona praw Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

CodeARM przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających jego profile na platformach mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, Threads,,YouTube. Dane te są używane jedynie w związku z zarządzaniem tymi profilami. Głównym celem ich przetwarzania jest informowanie użytkowników o działaniach Administratora oraz promocja różnorodnych wydarzeń, usług i produktów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

PLIKI COOKIES

Administrator wykorzystuje pliki cookies głównie w celach dostarczania i poprawy jakości usług elektronicznych oferowanych użytkownikowi. W związku z tym, zarówno Administrator jak i zewnętrzne firmy świadczące usługi analityczne i statystyczne, używają plików cookies do przechowywania lub dostępu do informacji zapisanych w urządzeniu końcowym użytkownika (takim jak komputer, telefon czy tablet). Użycie plików cookies w ramach serwisu nie służy identyfikacji użytkowników, lecz jest częścią polityki przetwarzania danych dotyczących korzystania z plików cookies własnych.


Niezbędne pliki cookies

Administrator używa niezbędnych plików cookies w celu zapewnienia użytkownikom dostępu do usług i funkcjonalności oferowanych przez Serwis, z których użytkownicy chcą korzystać. Niezbędne pliki cookies mogą być instalowane wyłącznie przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. Podstawą prawną dla przetwarzania danych przy użyciu niezbędnych plików cookies jest wymóg ich przetwarzania do realizacji umowy, zgodnie z artykułem 6 ustępem 1 punktem b) RODO.


Funkcjonalne i analityczne pliki cookies

Funkcjonalne pliki cookies są używane do zapamiętywania preferencji użytkownika, takich jak wybór języka i do dostosowywania Serwisu do tych preferencji. Zarówno Administrator, jak i jego partnerzy, mogą instalować te pliki za pośrednictwem Serwisu.

Analityczne pliki cookies zbierają informacje, takie jak liczba odwiedzin oraz źródła ruchu w Serwisie. Służą one do analizy popularności poszczególnych stron i zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po serwisie, co pomaga w prowadzeniu statystyk ruchu. Celem ich użycia jest poprawa funkcjonowania Serwisu. Zebrane informacje są agregowane i nie służą identyfikacji użytkownika. Funkcjonalne pliki cookies również mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów.

Przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem funkcjonalnych i analitycznych plików cookies opiera się na podstawie udzielonej przez użytkownika zgodzie, zgodnie z artykułem 6 ustępem 1 punktem a) RODO. Użytkownik może w każdej chwili wycofać tę zgodę.


Reklamowe pliki cookies

Reklamowe pliki cookies służą do dostosowywania reklam do preferencji użytkowników, zarówno na stronie Serwisu, jak i poza nią. Dzięki tym plikom i obserwacji aktywności użytkownika w różnych serwisach, tworzony jest profil zainteresowań użytkownika. Te pliki mogą być instalowane zarówno przez Administratora, jak i jego partnerów za pośrednictwem strony www.netige.pl. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych w kontekście wykorzystywania reklamowych plików cookies stanowi zgoda użytkownika, zgodnie z artykułem 6 ustępem 1 literą a) RODO. Użytkownik ma możliwość wycofania tej zgody w dowolnym momencie


Zarządzanie ustawieniami cookies

Przechowywanie plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika. Taka zgoda może być wyrażona za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienie przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający wykorzystywanie cookies przez Serwis oznacza zgodę Użytkownika na stosowanie cookies. Zablokowanie „własnych” plików cookies Serwisu może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu

Użytkownik ma możliwość wycofania zgody poprzez zmianę ustawień przeglądarki.  

NARZĘDZIA ANALITYKI INTERNETOWEJ

Administrator, dla celów analitycznych i marketingowych, stosuje narzędzie analityki internetowej:  

Google Analytics, Microsoft Clarity i Mautic.

Administrator korzysta z powyższych narzędzi by rejestrować sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu i w jaki sposób wchodzą z nim w interakcje, poprzez metryki zachowań, mapy cieplne oraz rejestrację sesji, aby poprawić i promować produkty/usługi. Dane dotyczące korzystania ze strony internetowej są rejestrowane za pomocą plików cookie oraz innych technologii śledzących w celu określenia popularności produktów/usług i aktywności online. Dodatkowo, Administrator wykorzystuje te informacje do optymalizacji serwisu, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących jego funkcjonowania, do celów związanych z bezpieczeństwem oraz reklamą.  

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku powyższymi usługami można znaleźć pod linkami:


OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Czas przechowywania danych osobowych przez Administratora zależy od typu usługi i celu, dla którego dane są przetwarzane. Zazwyczaj, dane są przechowywane przez okres świadczenia usługi lub wykonania zamówienia, aż do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika lub do momentu, gdy użytkownik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach, gdzie przetwarzanie oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie Administratora.

Czas przechowywania danych może zostać wydłużony, jeśli jest to konieczne do rozpatrzenia potencjalnych roszczeń lub ochrony przed nimi. Po upływie tego okresu, dane są albo trwale usuwane, albo anonimizowane, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego przechowywania danych.


UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 1. do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Osoby fizyczne mogą zwrócić się do Administratora o przekazanie informacji o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim informacji o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i przewidywanym terminie ich usunięcia;

 1. uzyskania kopii danych – osoby fizyczne mogą zażądać od Administratora kopii przetwarzanych danych, które ich dotyczą.
 1. do sprostowania – w przypadku wykrycia błędów lub nieścisłości w danych, osoby fizyczne mogą zażądać ich sprostowania lub uzupełnienia.
 1. do usunięcia lub do ograniczenia przetwarzania danych – osoby, których dane są przetwarzane mogą w każdym czasie żądać ich usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania, w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych oraz ich przechowywania, za wyjątkiem przypadków gdy przetwarzanie określonych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,  
 1. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – osoba, której dane są przetwarzane może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją (np. względów związanych z ochroną mienia) - przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Sprzeciw taki powinien zawierać uzasadnienie.  
 1. wycofania zgody – osoby, których dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody mają prawo w każdej chwili ją wycofać, co nie wpływa na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.
 1. do skargi – W razie uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO lub inne regulacje ochrony danych, osoby te mogą złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SKŁADANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH WYKONYWANIA PRAW
Wniosek dotyczący realizacji praw osób fizycznych, których dane są przetwarzane można zgłosić:

 1. w formie pisemnej na adres Administratora: 93-192 Łódź, ul. Senatorska 31;
 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@codearm.pl

Wniosek powinien precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie - z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek, jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.  

Administrator może poprosić wnioskodawcę o dodatkowe dane w sytuacji, gdy nie będzie mógł zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dostarczonych informacji. Chociaż podanie tych danych nie jest wymagane, ich brak może spowodować odmowę realizacji żądania.

Odpowiedź na żądanie powinna być przekazana w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeśli istnieje konieczność przedłużenia tego okresu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia.


PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DANE OSOBOWE

W ramach świadczenia usług, dane osobowe mogą być przekazywane zewnętrznym firmom, w tym agencjom marketingowym (w zakresie działań marketingowych) oraz innym podmiotom powiązanym z Administratorem - podmioty te przetwarzają dane na mocy umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jej zapisami.

Administrator ma prawo do udostępnienia wybranych danych użytkownika odpowiednim instytucjom lub osobom trzecim, które wystąpią z takim żądaniem, pod warunkiem, że żądanie to opiera się na właściwej podstawie prawnej i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.


ZABEZPIECZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator gwarantuje, że dostęp do danych mają tylko uprawnione osoby, i to wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji ich zadań. Administrator zapewnia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie konieczne kroki, aby zapewnić, że również jego podwykonawcy i inni współpracujący z nim podmioty stosują adekwatne środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarzają dane osobowe na jego zlecenie.


DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@codearm.pl lub korespondencyjnie na adres: CodeARM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-192), ul. Senatorska 31.  


Polityka jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.